به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

تو که لبخند زدی...

تو که لبخند زدی * 

ماه از خنده ی تو پیدا بود * 

و همه گرم تماشای جمالت بودیم * 

دست هایت بوی باران میداد * 

در نگاه تو هنوز * 

نور حق پیدا بود * 

و تو لبخند زدی * 

و دلم را بردی... 

(این متن اقتباسی آزاد از شعر دیگری است)

 

یاعلی