ای عزیزان بدانید ماندن ما، در گرو رفتنمان است.

شهید مهدی باکری

ماندن

پ ن : خرمشهر را خدا آزاد کزد، همین و بس...