نمایشگاه ایران جوان شامل مجموعه ای از پوسترهای تولیدشده در کارگاه ایران جوان و پوسترهایی بود که بیرون از کارگاه با یونیفورمی خاص و توسط طراحان نهضت مردمی پوسترهای انقلاب تولید شده بود

پوسترهای زیر از اون دسته دومه

ایران جوان۴

ایران جوان ۵

ایران جوان ۳

لینک دانلود مجموعه ۷۰ پوستر ایران جوان