یا رفیق

این مســــأله حجاب و مَحرم ونامَحــــرم و نــــگاه کردن و نــــگاه نکردن ، همــــه به خاطــــر این است که قضیه عفــــاف دراین بین ســــالم نگهداشته شود. اســــلام به مســــأله عفاف زن اهمیت مى‌دهد. البته عفــــاف مرد هم مهــــمّ است. عفــــاف مخصوص زنــــان نیست؛ مردان هم باید عفیف باشند.

مقام معظم رهبری بیانات دردیدارجمعی ا ززنان 1376/07/30

مردان عفیف

پ ن : اعیاد شعبانیه مبارک.